Rod Trstenský
  Listiny a ich preklady  
     
 

Niektoré listiny a ich preklady rodu Trstenský

V uvedenej kapitole zverejňujeme listiny, ktoré sa viažu k rodu Trstenský. Sú zoradené chronologicky. Kapitola obsahuje informácie, kde sa nachádzajú publikované listiny, ako aj ich fotokópie, prepisy a pri niektorých aj preklady do súčasnej slovenčiny. V niektorých textoch sú otázniky. Otázniky nahrádzajú slová, ktoré sme nevedeli prečítať resp. nečitateľné slová.

Ako prvé uvádzame Urbáre Oravského panstva z rokov 1607, 1609, 1619 a 1629. Z týchto urbárov vyplýva, že do roku 1604 rod Thurzo (zrejme odkedy získal Oravské panstvo) nechcel uznať práva Trstenej, jej šoltýsov, ako aj rodu Trstenských. Tí si nakoniec vydobyli svoje práva až na cisárskom dvore potvrdením starších privilégií. Tieto uznal palatín Thurzo až v roku 1605. V rokoch 1605, 1608, 1615 uzatváral podľa potreby partikulárne dohody s Martinom Trstenszkým.

1. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1607 pre Trstenú

2. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú

3. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú

4. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1629 pre Trstenú

5. Preklad Žiadosti o udelenie armálnej listiny, 1638

6. Armálna listina rodu Trstenský, 1638

7. Listiny Štefana Theőkoly o výbere richtárov v Trstenej, 1675

8. Poškodenie mlyna Andrejom Paldia, 1681

9. Reštitúcia a spätné odkúpenie majetku Juraja II. po jeho návrate z vojny v roku 1688

10. Dohoda o užívaní mlyna a šoltýskej čiastke rodu Boczko pre rod Trstenský, 1694

11. Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a Trstenský, 1694

12. Potvrdenie o šľachtictve Matúša Trstenského, 1698

13. Čiastočný preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana vzťahujúcej sa na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania, 1706

14. Testament Matúša Trsztenszkého, 1731

15. Šľachtická investigácia Mateja Trstenského z roku 1732

16. Potvrdenie o zaplatení 16 florénov Pavlom Trstenským, 1742

17. Investigácia šľachtictva, výpoveď Jána Janoviaka, 1754

18. Súpis šľachty Oravskej stolice z roku 1757

19. Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761

20. Daňový výmer z roku 1786