Rod Trstenský
  Genealogické tabuľky  
     
 

V časti Genealocké tabuľky bude postupne viacero tabuliek.

V prvej tabuľke budeme uvádzať všetkých príslušníkov rodu Trstenský, ktorých sa nám podarilo napojiť na vetvu Andrea (Andreasa) Trstenského resp. Martina nar. 1580 jeho otca. Tabuľku budeme postupne dopĺňať novými menami. Je k dispozícii na stiahnutie pre záujemcov, ktorí by si chceli naštudovať rodostrom a prípadne ho doplniť.

Línia od adresátov Armálnej listiny

 Línia od adresátov Armálnej listiny

Nasledujúce tabuľky budú reprezentovať jednotlivé vetvy, či už sa napoja alebo nenapoja na vetvu Andreasa Trstenského, prípadne len prieme vetvy tých Trstenských, ktorí o to prejavia záujem.

Línia od Martina nar. cca 1580 a od Jozefa (*25. marca 1860, †27. mája 1944) – prímenie Francek (Franczek)

 Línia od Martina cca 1580 a od Jozefa 1860

Náhrobný kameň v Trstenej Ján Trsztenský FranczekUvedená vetva používala prímenie Francek (Franczek). Toto prímenie sa používalo aj na náhrobných kameňoch. Podľa ústnej tradície vzniklo toto prímenie tak, že niektorý predok mal sluhu menom Francek. Podľa tohto sluhu údajne vzniklo toto prímenie Trstenský – Francek. Nevieme kedy sa začalo používať toto prímenie, ale vzhľadom na to, že ktorí príslušníci tejto vetvy si to pamätajú a hlásia sa k nemu, bolo to najneskôr za života spoločného predka Mattheasa nar. 1805.

Línia od Martina nar. cca 1580 a od Jána (* 26. januára 1877, † 28. októbra 1943) a nasl.:

Uvedená vetva používala tiež prímenie Francek (Franczek).

 Línia od Martina cca 1580 a od Jána 1877

Vetva rodu Trstenský s prímením Francek je asi najrozsiahlejšia, preto prikladáme aj tabuľku jej všetkých členov, ktorých sa nám podarilo zistiť.

Línia od Martina nar. cca 1580 a od Štefana (*10. januára 1845, †?) – Prímenie Vojt - Kula

 Línia od Martina cca 1850 a od Štefana nar. 1845 - Vojt Kula

Uvedená vetva používala prímenie Vojt Kula. Prvý známy Trstenský vystupujúci pod týmto prímením bol Štefan (*10. januára 1845, †?). Uvedená vetva sa oddelila od vetvy Vojt.

Línia od Martina nar. cca 1580 a od Andreasa Mattheusa (*15.okt. 1798, †?) – Prímenie Vojt

 Línia od Martina cca 1580 a od Andreasa Mattheusa 1798 - Vojt

Legitimácia z roku 1944Uvedená vetva (a aj vetva uvedená vyššie) používala prímenie Vojt. Prvý známy Trstenský vystupujúci aj pod týmto prímením bol Andreas Mattheus (Vojt). Pravdepodobne z uvedenej vetvy Trstenských boli šoltýsi t.j. fojtovia resp. vojtovia. Vzhľadom na to, že v Trstenej je aj priezvisko Vojt, je možné, že niektorí Trstenskí prestali používať svoje priezvisko a za priezvisko si zvolili svoje prímenie Vojt. Uvedené prímenie sa používalo aj v oficiálnych dokumentoch napr. v roku 1944 sa použilo na legitimácii vo forme Trstenský – Vojt.

 

Línia od Martina nar. cca 1580 a od Martina (*11. 11. 1874, †?) – Prímenie Kavoň

 Línia od Martina nar. 1874 - Kavoň

Uvedená vetva používala prímenie Kavoň. Na základe našich výskumov vychádzame z predpokladu, že prímenie vzniklo od priezviska manželky Mattheusa (otca Martina *11.11.1874), ktorý sa oženil s Máriou rod. Kavony (Kavoň). Na Orave žijú rodiny s takýmto priezviskom.

 

Línia od Martina nar. cca 1580 a od Jána (*8.3.1898, †?) Prímenie Špirčák

 Línia od Martina cca 1580 a od Jána 1898 - Špirčák

Polovica zadná a prednáTrsztensky Špir. JánUvedená vetva používala prímenie Špirčák. Nevieme kedy sa začalo používať toto prímenie, a ani nevieme z čoho vzniklo. Jedna teória hovorí, že je to od slova „špirka“, čo po goralsky znamená slanina. S prímenie Trstenský – Špirčák sa môžeme napr. stretnúť aj v súpise majiteľov pozemkov v Trstenej v položke č. 249 Trsztenský Špir. Ján.


Línia od Martina nar. cca 1580 a od Ignátiusa (*25. januára 1795, †27. mája 1944) – Prímenie Paľko

 Línia od Martina cca 1580 a od Ignáciusa 1795 - Paľko

Uvedená vetva používala prímenie Paľko. Toto prímenie vzniklo od priezviska Mária Pallovej (*6.1.1851) manželky Ignáca Trstenského (*2.9.1849).

 

Línia od Jozefa cca *1850 Liptovská vetva:

 Línia od Jozefa cca 1850 Liptovská vetva

Koncom 19. storočia sa predkovia uvedenej vetvy rodu Trstenský presťahovali z Trstenej na Liptov. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v Martine a Bratislave.

Uvedenú vetvu rodu Trstenský sa nám nepodarilo napojiť na vetvu adresáta armálnej listiny Andrea, ale v tomto rode sa traduje, že sú jeho potomkovia.

 

Línia od Ondreja nar. cca 1799 v Bobrovníku, Liptovská vetva:

 Línia od Ondreja nar. cca 1799 z Bobrovníka, Liptovská vetva

Ondrej Trstenský starší žil už začiatkom 19. storočia v Bobrovníku na Liptove. Traduje sa, že sa sem presťahovali z Oravy. Dnes príslušníci tejto vetvy žijú najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica.

 

Neurčiteľné línie

Pri skúmaní jednotlivých línií rodu Trstenský sa nám objavujú aj línie, ktoré nevieme zatiaľ pripojiť k žiadnej línii.

Neurčené línie rodu Trstenský